Algemene voorwaarden

MICHELLE VAN SOEST VISAGIE

1. Algemeen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Michelle van Soest Visagie en haar opdrachtgevers. Michelle van Soest Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtpersoon die tot Michelle van Soest Visagie in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
1.3. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.4. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Michelle van Soest Visagie.
 
2. Tarieven
2.1. Ik maak gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR); dat betekent dat er een vrijstelling van BTW van toepassing is en ik geen BTW mag berekenen.
2.2. Michelle van Soest Visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij een boeking op uurbasis geldt het uurtarief. Michelle van Soest Visagie wordt in dit geval geboekt voor een halve dag of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.
2.3. Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief met bijtelling van 50%.
2.4. Voor werkzaamheden van Michelle van Soest Visagie tussen 24.00 en 7.00 uur zal Michelle van Soest Visagie 200% van het basis uurtarief berekenen.
 
3. Reiskostenvergoeding
3.1. De door Michelle van Soest Visagie gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding à € 0,40 per kilometer. 
3.2. De door Michelle van Soest Visagie gemaakte parkeerkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 
4. Totstandkoming boeking
4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Michelle van Soest Visagie aanvaardt.
4.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Michelle van Soest Visagie alvorens een boeking te doen. 
4.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
4.4. Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt.
4.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
5. Betaling/Reservering van de opdrachten
5.1. De boeking is pas definitief indien het totale factuurbedrag voldaan is, tenzij anders door Michelle van Soest Visagie is aangegeven. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan binnen de vervaltermijn zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Michelle van Soest Visagie.
5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na aangegeven vervaldatum op een door Michelle van Soest Visagie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Michelle van Soest Visagie is aangegeven.
5.3. Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.
5.4. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor de bruidsopdrachten, vindt er door de opdrachtgever betaling van het totale factuurbedrag in twee termijnen plaats. De eerste termijn van 30% van het factuurbedrag vervalt twee weken na ontvangst van het boekingsformulier. De slottermijn vervalt uiterlijk twee weken na de proefsessie.
5.5. Voor alle uitbreidingen van de bruidsopdrachten geboekt via de opdrachtgever, geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.
5.6. Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.
5.7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
5.8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Michelle van Soest Visagie moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.
 
6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1. Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Michelle van Soest Visagie, totdat door wederpartij alle te zijnen lasten, nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden aan de tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen in geval de wederpartij op enigerlei wijze ten opzichte van Michelle van Soest Visagie in gebreke is gebleven.
 
7. Onderzoek, klachten en reclames
7.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Michelle van Soest Visagie te worden ingediend.
7.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Michelle van Soest Visagie, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.
7.3. Michelle van Soest Visagie is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade ontstaan door hele of gedeeltelijke leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
 
8. Overmacht
8.1. In geval van overmacht waaronder ziekte kan Michelle van Soest Visagie te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidsvisagie & bruidskapsel heeft Michelle van Soest Visagie de beschikbaarheid over een pool van collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
8.3. Indien Michelle van Soest Visagie door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbetaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. In geval van overmacht kan de wederpartij Michelle van Soest Visagie niet tot schadevergoeding aanspreken.
 
9. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
 
9.1. In geval van overmacht waaronder ziekte kan Michelle van Soest Visagie te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidsvisagie & bruidskapsel heeft Michelle van Soest Visagie de beschikbaarheid over een pool van collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.
9.2. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Michelle van Soest Visagie gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden.
9.3. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de proefsessie of vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 30% van de opdracht en/of bruidsarrangement.
b) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht en/of trouwdatum of na de proefsessie voor bruidsarrangementen zijn de annuleringskosten 50% van de opdracht en/of bruidsarrangement.
c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 75% van de totale opdracht.
d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de totale opdracht.
 
10. Aansprakelijkheid en schade
 
10.1. Michelle van Soest Visagie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2. Michelle van Soest Visagie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Michelle van Soest Visagie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
10.3. Michelle van Soest Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Michelle van Soest Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Michelle van Soest Visagie kunnen worden toegerekend.
10.4. Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Michelle van Soest Visagie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfschade en immateriële schade.
 
11. Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden
 
11.1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Michelle van Soest Visagie te weten www.michellevansoest-visagie.nl.
11.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
11.3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 
12. Slotbepalingen
 
12.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Michelle van Soest Visagie bestaat is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Michelle van Soest Visagie en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Michelle van Soest Visagie is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen. 
12.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.