Privacyverklaring

MICHELLE VAN SOEST VISAGIE

Inleiding
Michelle van Soest Visagie neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik verwerk en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in deze Privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot mijn verwerking van jouw persoonsgegevens. Ik raad je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met info@mvs-visagie.nl

Wie is Michelle van Soest Visagie?
Michelle van Soest Visagie is de eenmanszaak Michelle van Soest Visagie, kantoorhoudende te Wilhelminastraat 56 te 3134 CV Vlaardingen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27371807.
Michelle van Soest Visagie is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Michelle van Soest Visagie de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Michelle van Soest Visagie jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Michelle van Soest Visagie persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Michelle van Soest Visagie voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Michelle van Soest Visagie worden bewaard.

Welke gegevens verwerkt Michelle van Soest Visagie en voor welk doel?
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
– voor- en achternaam, geboortedatum
– adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
– telefoonnummer, e-mailadres,
– eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
– eventuele voor – en na foto’s

Michelle van Soest Visagie verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
 – je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
– je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, informatie over diensten en activiteiten en het eventuele wijzigen van diensten en producten van Michelle van Soest Visagie.
– je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
– voor- en na foto’s worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.
– voor- en na foto’s worden gedeeld op social media na toestemming van jou.
– mijn bedrijf verwerkt persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

E-mail berichtgeving
Michelle van Soest Visagie gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Michelle van Soest Visagie te verstrekken.
Afmelding voor deze berichten is te allen tijde mogelijk via info@mvs-visagie.nl

Bewaartermijnen
Michelle van Soest Visagie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Hoe verkrijg ik jouw persoonsgegevens?
Michelle van Soest Visagie heeft gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan mij verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Michelle van Soest Visagie over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een Inzageverzoek kun  je een verzoek hiertoe doen bij Michelle van Soest Visagie. Je kunt verzoeken dat Michelle van Soest Visagie je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Michelle van Soest Visagie te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bewerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Michelle van Soest Visagie of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Michelle van Soest Visagie te verkrijgen. Michelle van Soest Visagie zal deze verstrekken in een gestructureerde gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat ik die gegevens niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat Michelle van Soest Visagie je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Michelle van Soest Visagie
Een verzoek kan gestuurd worden naar info@mvs-visagie.nl. Michelle van Soest Visagie zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Michelle van Soest Visagie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Michelle van Soest Visagie je verzoek afwijst, zal ik in mijn antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Michelle van Soest Visagie verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
– Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Michelle van Soest Visagie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
– Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Michelle van Soest Visagie gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heb ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan ik terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop Michelle van Soest Visagie je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@mvs-visagie.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Michelle van Soest Visagie jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@mvs-visagie.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.